Psykolog / psykiater

Vi har lang erfaring med å hjelpe mennesker med å snu negative tanker og følelser slik at vitalitet, ny mening og arbeidskapasitet kan styrkes. 
Søvnvansker, familiekonflikter, prestasjonsangst, jobb- eller medarbeiderproblemer, flyskrekk, depresjon, lav selvfølelse, stressrelaterte kroppslige plager, tvang, rusavhengighet, livskriser, fobier og traumer kan forstås, mestres og lindres gjennom våre innsiktsorienterte og utforskende samtaler. Vi har også spisskompetanse på eldres psykiske helse samt utredninger av hukommelsesvansker, ADHD og personlighetsprofiler. 

En helhetlig tilnærming
I første time finner vi ut hva du strever med. Det avklares om du er best tjent med noen avgrensede samtaler (1-5 timer), et terapiforløp (vanligvis ca. 10-20 timer) eller om vi skal gi tips om viderehenvisning.

En metode passer ikke for alle. Derfor anvender vi en integrert tilnærming hvor valg av metoder skreddersys ditt behov. For noen er det å få innsikt i sammenhengen mellom egen fortid og nåtid tilnærmingen de trenger. For andre er et her-og-nå fokus mer nyttig ved hjelp av f.eks. kognitive teknikker. Hvordan har din livshistorie påvirket deg? Hvilke mellommenneskelige utfordringer trenger akkurat du å jobbe med?  Hvilke grep må du ta for å bevege deg konstruktivt mot dine mål? Vi vektlegger din motivasjon, dine ønsker og den best vitenskapelig dokumenterte effekten i valg av behandlingsmetode.

Psykologene kan lett henvende seg til Eirik som lege. Han kan vurdere om du trenger medisiner, kortvarig sykmelding eller om fysisk sykdom kan forklare dine plager. Nevropsykologen kan bistå med blant annet utredning av ADHD, kognitiv svikt, personlighetsprofil og IQ-testing ved behov. Vi  kan også bistå med parterapier. Hvis det er vanskelig å komme til Helsehuset kan det gjøres hjemmebesøk.. Ønsker du det, kontakter vi fastlegen din med anbefalinger om videre hjelp. Mangeårig erfaring fra det offentlige helsevesen gjør at vi kjenner hjelpeapparatet godt.

Velkommen til oss.

Psykiater Eirik Auning

Eirik Auning er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykiatri og har 20 års erfaring som lege. 

Som fagperson har Eirik erfaring med mange ulike arenaer. Han var blant annet knyttet til Oslo legevakt i mange år og har jobbet som sykehjemslege. Han har en spesiell interesse for de eldres psykiske helse og sitter i fagrådet til det landsdekkende kvalitets- og forskningsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) og Nasjonalt demensregister (NorKog).

Av de mer utradisjonelle arenaene kan  nevnes at han har vært rådgivende lege på ekspedisjoner til blant annet Mount Everest, Grønland og Antarktis.  Han er kjent som en teambygger og motivator.

Han ble ferdig spesialist i psykiatri i 2007, og de siste 10 årene har han hatt sitt hovedarbeidsforhold som overlege på Akershus universitetssykehus. Eirik har en doktorgrad innen tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og depresjon og har holdt foredrag og skrevet en rekke artikler med dette som tema. Se link til publikasjonsliste og forskningspris

Eirik har videreutdanning som kognitiv terapeut, men anvender også  psykodynamisk forståelse i sin praksis.

Timer kan bestilles direkte på nett. Dersom hjemmebesøk eller telefonkontakt ønskes kan du skrive til eirik.auning@nydalenhelsehus.no eller ringe tlf. 97037475.

Psykolog Jørund Aresvik

Jørund Aresvik er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykologi og har 20 års erfaring som psykolog.

Han ble ferdig spesialist i klinisk psykologi i 2008, er spesialist i nevropsykologi og har de siste 5 årene hatt sitt hovedarbeidsforhold som psykologspesialist på Akershus universitetssykehus.

Jørund har også vært ansatt ved Sunnaas Sykehus i mange år og arbeidet her med pasienter med hode-/hjermeskader av ulike typer. Han har  også vært sakkyndig i en rekke straffe- og barnevernssaker for påtalemyndighet og barnevernet.

En Nevropsykologisk undersøkelse tester ulike hjernefunksjoner ved at pasienten utfører standardiserte oppgaver. For å løse oppgavene må pasienten bruke bestemte hjernefunksjoner. Eksempler kan være funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, sansene (syn, hørsel, berøringsansen). Etter undersøkelsen utledes en funksjonsprofil over sterke og mindre sterke funksjoner hos den enkelte pasient. Jørund har ekspertise innen diagnostikk av en rekke tilstander, herunder ADHD, Asperger syndrom, lese-skrivevansker og generell kognitiv svikt.  Han har holdt foredrag og hatt undervisning med ulike tema innen diagnostikk, utredning og behandling.

Hans verdier som terapeut er: respekt, empati og åpenhet. 

Ved siden av nevropsykologiske utredninger behandler han de fleste psykiske helseplager ved bruk av kognitiv terapi, metakognitiv terapi og motiverende samtaler. Dette inkluderer hjelp med livskriser, rusproblemer, ​sinneproblemer, relasjonelle problemer samt IQ- og personlighetstesting.

Timer kan bestilles på jorund.aresvik@gmail.com eller telefon 98606379.

Psykolog Gunvor Marie Dyrdal

Gunvor Marie Dyrdal har doktorgrad i positiv psykologi, tilbyr individual- og parterapi og driver grupper i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) / oppmerksomhetstrening.

Gunvor Marie har jobbet med temaet positiv psykologi i ti år og forsvarte sin doktoravhandling om lykke ved Universitetet i Oslo i 2012.

Hennes faglige forankring er i positiv psykologi og mindfulnessbaserte tilnærminger. Hun har tung forsker- og undervisningskompetanse etter lengre opphold på ledende forskningsinstitusjoner i USA, blant annet på Fulbright stipend.

Gunvor Marie har engasjert seg i oppbygging av det norske fagmiljøet rundt mindfulness. Hun sitter blant annet i styret i Norsk Mindfulness Forening for MBSR / MBCT lærere og er førsteeamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik i oppmerksomt nærvær og positiv psykologi.

Gunvor Marie Dyrdal er for tiden i permisjon.