Psykolog / psykiater

Vi har lang erfaring med å hjelpe mennesker med å snu negative tanker og følelser slik at vitalitet, ny mening og arbeidskapasitet kan styrkes.
Søvnvansker, familiekonflikter, prestasjonsangst, jobb- eller medarbeiderproblemer, flyskrekk, depresjon, lav selvfølelse, stressrelaterte kroppslige plager, tvang, rusavhengighet, livskriser, fobier og traumer kan forstås, mestres og lindres gjennom våre innsiktsorienterte og utforskende samtaler. Vi har også spisskompetanse på eldres psykiske helse samt utredninger av hukommelsesvansker, ADHD og personlighetsprofiler.

En helhetlig tilnærming
I første time finner vi ut hva du strever med. Det avklares om du er best tjent med noen avgrensede samtaler (1-5 timer), et terapiforløp (vanligvis ca. 10-20 timer) eller om vi skal gi tips om viderehenvisning.

En metode passer ikke for alle. Derfor anvender vi en integrert tilnærming hvor valg av metoder skreddersys ditt behov. For noen er det å få innsikt i sammenhengen mellom egen fortid og nåtid tilnærmingen de trenger. For andre er et her-og-nå fokus mer nyttig ved hjelp av f.eks. kognitive teknikker. Hvordan har din livshistorie påvirket deg? Hvilke mellommenneskelige utfordringer trenger akkurat du å jobbe med?  Hvilke grep må du ta for å bevege deg konstruktivt mot dine mål? Vi vektlegger din motivasjon, dine ønsker og den best vitenskapelig dokumenterte effekten i valg av behandlingsmetode.

Psykologene kan lett henvende seg til Eirik som lege. Han kan vurdere om du trenger medisiner, kortvarig sykmelding eller om fysisk sykdom kan forklare dine plager. Nevropsykologen kan bistå med blant annet utredning av ADHD, kognitiv svikt, personlighetsprofil og IQ-testing ved behov. Vi  kan også bistå med parterapier. Hvis det er vanskelig å komme til Helsehuset kan det gjøres hjemmebesøk.. Ønsker du det, kontakter vi fastlegen din med anbefalinger om videre hjelp. Mangeårig erfaring fra det offentlige helsevesen gjør at vi kjenner hjelpeapparatet godt.

Timer på Helsehuset kan ved behov erstattes med en telefonsamtale, FaceTime eller videokonferanse.

Velkommen til oss.

Psykiater Eirik Auning

Eirik Auning er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykiatri og har 25 års erfaring som lege.

Som fagperson har Eirik erfaring med mange ulike arenaer. Han var blant annet knyttet til Oslo legevakt i mange år, har fungert som sanitetsbefal i Luftforsvaret og jobbet som sykehjemslege. Han har en spesiell interesse for de eldres psykiske helse og har i mange år sittet i fagrådet til det landsdekkende kvalitets- og forskningsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) og fagrådet til Nasjonalt demensregister (NorKog).

Av de mer utradisjonelle arenaene kan  nevnes at han har vært rådgivende lege på ekspedisjoner til blant annet Mount Everest, Grønland og Antarktis.  Han er kjent som en teambygger og motivator.

Han ble ferdig spesialist i psykiatri i 2007, og de siste 15 årene har han hatt sitt hovedarbeidsforhold som overlege på Akershus universitetssykehus. Eirik har en doktorgrad innen tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og depresjon og har holdt foredrag og skrevet en rekke artikler med dette som tema. Se link til publikasjonsliste og forskningspris.

Eirik har videreutdanning som kognitiv terapeut, men anvender også  psykodynamisk forståelse i sin praksis. Han tar imot til individualsamtaler eller parterapi.

Ved ønske om ADHD-utredning tas det kontakt med en av nevropsykologene. Ved etablert diagnose hos dem kan Eirik hjelpe med medisinutprøving.

Hvis ønskelig kan vi også møtes utenfor kontoret ("walk and talk") eller snakkes på telefon eller via videolenke.

Timer kan bestilles direkte på nett, ved å skrive til eirik.auning@psykiaterhjelpen.no eller ringe telefon 97037475Eirik er også å treffe på www.psykiaterhjelpen.no. 

Psykolog Svetlana Tsarkova

Svetlana Tsarkova ble utdannet ved Universitet i St. Petersburg (Leningrad) i 1990, har norsk autorisasjon som psykolog og ble ferdig utdannet spesialist i klinisk nevropsykologi i 2014.

Som fagperson har Svetlana mange års erfaring med barn, voksne og eldre. Hun har bred kompetanse innenfor utredning og diagnostisering av kognitive vansker ved både utviklingsforstyrrelser, ervervede hjerneskader og nevrodegenerative tilstander.

Svetlana har tidligere arbeidet som nevropsykolog på nevropsykologisk poliklinikk ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologisk avd. ved Oslo Universitetssykehus (OUS), på nevroklinikken og alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus), som psykolog på barnehabiliteringen i OUS, på Kapellveien rehabiliteringssenter samt i PP-tjenesten. Hun jobber nå som psykologspesialist på Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo.

Svetlana har også jobbet i flere år med ulike forskningsprosjekter både på nasjonalt og internasjonalt nivå, bl.a. som psykolog og prosjektmedarbeider i Autismestudien (ABC-studien), i Den norske mor- og barnundersøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet, EU-studien om traumatiske hodeskader (CENTER-TBI) ved OUS og Demensstudien (DDI) ved Ahus.

Svetlana tilbyr nevropsykologisk undersøkelse og rådgivning ved spørsmål om kognitiv svikt eller funksjonsnedsettelse i forbindelse med traumatiske hodeskader, hjerneslag, demens, kreft, psykiske lidelser og smertetilstander. Hun tilbyr også utredning ved mistanke om ADHD og/eller autismespekterforstyrrelser samt lærevansker, både spesifikke (eks. dysleksi) og generelle som ved psykisk utviklingshemning. Hun utfører også evnetester (IQ-tester) for å identifisere og tilrettelegge undervisningen for barn med høyt akademisk potensial.

Svetlana ser fram til å hjelpe folk i alle aldersgrupper, fra små barn til de eldste eldre. Hun er tilgjengelig på dagtid på lørdager og kveldstid på tirsdager. Ved bestilling av timer eller telefonkontakt kan du skrive til svetlana@nydalenhelse.no eller ringe telefon  48244089.

Mange har en helseforsikring som dekker utredning hos privatpraktiserende psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare om du kan ha rett til forsikringsfinansiert utredning.

Psykolog Jørund Aresvik

Jørund Aresvik er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykologi og har 20 års erfaring som psykolog.

Han ble ferdig spesialist i klinisk psykologi i 2008, er spesialist i nevropsykologi og har de siste 5 årene hatt sitt hovedarbeidsforhold som psykologspesialist på Akershus universitetssykehus.

Jørund har også vært ansatt ved Sunnaas Sykehus i mange år og arbeidet her med pasienter med hode-/hjermeskader av ulike typer. Han har  også vært sakkyndig i en rekke straffe- og barnevernssaker for påtalemyndighet og barnevernet.

En Nevropsykologisk undersøkelse tester ulike hjernefunksjoner ved at pasienten utfører standardiserte oppgaver. For å løse oppgavene må pasienten bruke bestemte hjernefunksjoner. Eksempler kan være funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, sansene (syn, hørsel, berøringsansen). Etter undersøkelsen utledes en funksjonsprofil over sterke og mindre sterke funksjoner hos den enkelte pasient. Jørund har ekspertise innen diagnostikk av en rekke tilstander, herunder ADHD, Asperger syndrom, lese-skrivevansker og generell kognitiv svikt.  Han har holdt foredrag og hatt undervisning med ulike tema innen diagnostikk, utredning og behandling.

Hans verdier som terapeut er: respekt, empati og åpenhet. 

Ved siden av nevropsykologiske utredninger behandler han de fleste psykiske helseplager ved bruk av kognitiv terapi, metakognitiv terapi og motiverende samtaler. Dette inkluderer hjelp med livskriser, rusproblemer, ​sinneproblemer, relasjonelle problemer samt IQ- og personlighetstesting.

Timer kan bestilles på j.a@nydalenhelsehus.no eller telefon 98606379.